Besluitenlijst college B en W – week 11

 

 

Afgelopen week is het college van B&W bijeen geweest voor het wekelijks overleg. Hierbij zijn onderstaande besluiten genomen.

Ontwerpbestemmingsplan Ollandseweg:

Het college van B en W in Sint-Oedenrode heeft in 2015 besloten een perceel grond aan de Ollandseweg te verkopen zodra het perceel een woningbouwbestemming zou hebben gekregen. Inmiddels heeft de provincie laten weten dat de gemeente in het kader van ruimte-voor-ruimte een forse financiële bijdrage moet leveren als het perceel wordt bestemd voor woningbouw. Het college besluit daarom het bestemmingsplan niet verder in procedure te brengen en de procedure m.b.t. hogere  grenswaarden te beëindigen.

Kadernota 2018 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN):

De Omgevingsdienst Brabant Noord heeft de kadernota 2018 aangeboden aan de deelnemende gemeenten en Staten. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Het college neemt kennis van de kadernota en leidt deze zonder zienswijzen door naar de gemeenteraad.

Bestemmingsplan Vicaris van Alphenstraat 3-7, Schijndel:

Het ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van maximaal 12 appartementen aan de Vicaris van Alphenstraat 3-7 in Schijndel heeft ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen over het plan ingekomen. Het college stelt dan ook aan de raad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

De Goede Herder Kerk:

Al eerder, in december 2015, heeft het college van Sint-Oedenrode De Goede Herder Kerk in Eerschot aangewezen als gemeentelijk monument. De kerk is aan de eredienst onttrokken. Om te komen tot een passend hergebruik van het  gebouw, hebben de adviseurs Cuijpers/Alkemade (stedenbouwkundige) randvoorwaarden opgesteld. De randvoorwaarden zijn onder meer dat de contouren van het gebouw behouden moeten blijven en dat het sobere materiaalgebruik voortgezet moet worden. Het college stelt de randvoorwaarden  vast en besluit vast te houden aan hergebruik dan wel herbestemming van de kerk met behoud van het gebouw/ ensemble.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Keur 19’:

Voor de bouw  van een Ruimte-voor-ruimte woning aan de Keur 19 in Schijndel heeft een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen op het plan ingediend. Het college besluit dan ook het bestemmingsplan vast te stellen en dit door te leiden naar de gemeenteraad.

Subsidieaanvraag Innovatieve Aanpak ‘Collectief Energieverbeteringen Organiseren’

De VNG organiseert een subsidietraject Innovatieve Aanpakken om de energetische verbetering van de particuliere koopmarkt te stimuleren. In Meierijstad ondersteunt de gemeente een tweetal VvE’s, die samen met Area 124 woningen energetisch willen verbeteren. Dit levert een bijdrage aan het energieneutraal maken van Meierijstad en aan de provinciale ambitie om vóór 2050, 800.000 woningen energieneutraal te verbeteren. Het college heeft besloten om in te stemmen met de indiening van de subsidieaanvraag.

Kadernota BSOB 2018

Op 15 december 2016 werd de door het algemeen bestuur Belastingsamenwerking Oost-Brabant vastgestelde kadernota 2018 ter zienswijze aan de voormalige Veghelse gemeenteraad aangeboden. Het college ziet in deze kadernota geen aanleiding om een zienswijze in te dienen, omdat Meierijstad na het vertrek van de voormalige gemeente Veghel in 2018 geen deel meer uitmaakt van de BSOB. De kadernota 2018 wordt met de raadsinformatiebrief ter kennisneming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Gewijzigde vaststelling van bestemmingsplan ‘De Dubbelen’ en vaststelling van de aanvulling van het beeldkwaliteit-plan ‘Poort van Veghel’: 

Het geldende bestemmingsplan ‘bedrijventerrein De Dubbelen’ is in april 2007 onherroepelijk geworden. Op grond van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening dient een nieuw bestemmingsplan binnen 10 jaar na onherroepelijkheid vastgesteld te worden. Er is daarom een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Dubbelen’ heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er 4 zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven aanleiding om het bestemmingsplan op enkele punten te wijzigen. Het college stelt het gewijzigde bestemmingsplan vast en leidt dit door naar de raad.

Wijziging Mandaatregeling Meierijstad (1e wijziging)

Er zijn wijzigingen in de toebedeling van bevoegdheden voorgesteld en het intern verschuiven van taken. Het college stemt in met de wijzigingen.

Nieuw-vestiging varkenshouderij Lieshoutseweg ong. te Sint-Oedenrode

Voor het vestigen van een nieuwe intensieve veehouderij met een bedrijfswoning en stallen aan de Lieshoutseweg, waarbij in totaal 17.680 vleesvarkens worden gehouden, is een aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ingediend. Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 moet een MER worden opgesteld. Doorgaans wordt het MER en een ontwerp van de aanvrage omgevingsvergunning gezamenlijk in procedure gebracht. Gelet op de aard en omvang van het bedrijf, de weerstand/reacties vanuit de omgeving (onder meer vrees aantasting gezondheid en leefbaarheid), is het vanaf het begin de bedoeling geweest om de reacties/resultaten van het MER af te wachten en afhankelijk daarvan te beslissen het ontwerp van de omgevingsvergunning (verder) in procedure te brengen. De raad wordt geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Activiteiten ’t Spectrum Schijndel

Naast de raadsvragen van Hart voor Schijndel over mogelijke para commerciële activiteiten van ’t Spectrum (beantwoord tijdens de Beeldvormende avond op16 februari jl.) is er ook nog een brief met een vergelijkbare inhoud van KHN afdeling Schijndel ingekomen. Het antwoord hierop maakt onderdeel uit van de raadsinformatienota zoals hierbij aan u aangeboden. Het college informeert de raad naar aanleiding van een brief van KHN afdeling Schijndel over mogelijke para commerciële activiteiten.

Verzoek tot splitsing boerderij of het toevoegen van (een) woning(en) Past. van Schijndelstraat 45 in Boerdonk.

Het verzoek is in strijd met de geldende bestemmingsplan ‘Kom Boerdonk’, het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en de verordening Ruimte. Zwaarwegende redenen ontbreken. Daarom verleent het college geen medewerking. Er wordt in overleg getreden met initiatiefnemer om te onderzoeken wat wel mogelijk is.

Leerplichtjaarverslag schooljaar 2015/2016:

Er worden een tweetal jaarverslagen aangeboden: die van het RBL Sint-Michielsgestel/Schijndel voor de gemeente Schijndel en die van het RBL BNO voor de gemeenten Sint-Oedenrode en Veghel. Vanaf 1 januari voert het RBL BNO voor Meierijstad de Leerplicht uit en zal er één rapportage verschijnen. De beide leerplichtjaarverslagen geven een goed beeld van de professionele uitvoering door de beide organisaties. De cijfers laten een stabiel en positief beeld zien. Het college heeft hier kennis van genomen stuurt hierover een raadsinformatienota naar de gemeenteraad.
Tip de redactie!