logo Gemeente Meierijstad

Op 27 februari heeft de gemeenteraad een vergadering gehad in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. Hierbij werd gesproken over onderstaande punten.

Hamerstukken

De raad heeft ingestemd met de volgende hamerstukken:

• Vaststelling bestemmingsplan ‘Veghel-Noord, herziening Geerbosch 6a en Spoorlaan ong.’
• Instemming wijziging statuten stichting Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel
• Instemming aangaan Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 met betrokken gemeenten
• Vaststelling verordening Stimuleringslening Duurzaamheid
• Vaststelling beheerstrategie verhardingen 2019-2023
• Vaststelling beheerstrategie civiele kunstwerken 2019-2027
• Instemming vrijstelling leges voor non-profit instellingen

Nieuw burgercommissielid

Ook heeft de raad een burgercommissielid benoemd: mevrouw K. van Roessel. De fractie van Lijst Blanco heeft daarmee twee burgercommissieleden. Dit is het maximum aantal leden dat elke fractie voor benoeming kan voordragen.

Tijdelijke toelating raadslid

De raad heeft mevrouw M. Kerkhof-Ulehake toegelaten als tijdelijk raadslid. Het gaat om de invulling van de vacature, die is ontstaan door het tijdelijk ontslag van raadslid mevrouw U. Ögüt. Het tijdelijk raadslidmaatschap eindigt op 14 juni 2019.

Bespreekstukken:

Op de agenda stond verder een aantal bespreekpunten, waarbij fracties amendementen en/of moties hebben ingediend:

• Instemming aangaan Centrumregeling regio Meierij WMO 2020 met betrokken gemeenten.

Motie SP: mogelijkheid raad om (kwaliteits)eisen of – criteria aan te passen of toe te voegen: verworpen.

• Instemming beleidsnota re-integratiebeleid Participatieweg IOAW IOAZ gemeente Meierijstad.

Amendement Lijst Blanco: wijziging formulering tegenprestatie: verworpen.

• Instemming citymarketingbeleid gemeente Meierijstad

Amendement VVD – Hart voor Schijndel: verantwoording over participatieproces: verworpen.
Amendement PvdA: uitzonderen van een slogan en een logo: verworpen.

Voor alle bespreekpunten geldt dat de raad – conform voorstel – besloten heeft.

Moties vreemd aan de orde:

De raad heeft tot slot drie moties vreemd aan de orde behandeld:
• VVD – Hart voor Schijndel: ondersteuning vanuit gemeente bij tekort bouwlocaties carnaval: aangenomen.
• CDA – Team Meierijstad – VVD – PvdA: actieve rol gemeente bij rattenbestrijding: aangenomen.
• Team Meierijstad – D66 – SP – Lijst Blanco: duurzame ontwikkeling Eindhoven Airport: verworpen.
Tip de redactie!