sp-meierijstad

Morgenavond is er een raadsvergadering in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. De fractie van de SP zal bij het agendapunt over het vaststellen van de leges onderstaande motie gaan indienen. Hiermee wil de SP bewerkstelligen dat er een vrijstelling komt voor het betalen van leges bij het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart, inwinnen medisch advies, aanleg van een gehandicapten-parkeerplaats of wijzigen kentekenplaat. Dit alles zou dan bekostigd kunnen worden uit het beschikbare budget voor de WMO.

Amendement SP:

De raad van Meierijstad, in vergadering bijeen op 31 mei 2018,

gelezen het voorstel vaststelling belastingverordeningen,
(agendapunt 15, betreffende leges)

overwegende dat:
• kwijtschelding niet mogelijk is, maar vrijstelling wel;
• de noodzaak een aanvraag te doen voor een gehandicaptenparkeerkaart of het aanleggen van een parkeerplaats geen vrijwillige keus is, maar gevolg van omstandigheden waarom niet gevraagd is;
• mensen die het nodig hebben al getroffen zijn door beperkingen die hen overkomen;
• extra kosten vaak zwaar drukken op hun beschikbare budget;
• deze kosten vergoed kunnen worden uit middelen binnen het sociaal domein;

besluit aan de Legesverordening 2018 onder punt 4 “vrijstellingen” een punt toe te voegen met de volgende strekking:

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart, inwinnen medisch advies, andere gevallen, aanleg van een gehandicapten-parkeerplaats of wijzigen kentekenplaat. (zoals verwoord in de tarieventabel onder punt 1.18 sub 1 t/m 3.)

Deze kosten te behandelen als “buitenshuisvoorziening” vanuit de WMO volgens de daarvoor geldende regels,

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie,

Kees van Limpt

Gehandicapt
Tip de redactie!