Wijziging/vaststelling van bestemmingsplannen in Schijndel

logo Gemeente Meierijstad

 

Het college van B&W heeft voor Schijndel een akkoord afgegeven voor het ontwerp bestemmingsplanwijziging op Boxtelseweg 34 en het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan in Wijbosch, achter Loosbraak 43.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Boxtelseweg 34’

Het College heeft voor de locatie Boxtelseweg 34 al eerder principemedewerking verleend voor een bestemmingswijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Nu ziet een planologische wijziging toe op de wijziging van de agrarische bestemming naar een woonbestemming met mogelijkheid om de bestaande vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) te gebruiken voor het stukadoors- en afbouwbedrijf, statische opslag en hobbymatig houden van paarden. De stukken die door de initiatiefnemer zijn ingediend zijn akkoord bevonden en het college stemt in met het ontwerp bestemmingsplan ‘Boxtelseweg 34’ en brengt dit in procedure.

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Loosbraak ong. voor de bouw van een RvR/BIOwoning aan de Loosbraak in Wijbosch

De eigenaar van het perceel grond achter Loosbraak 43 heeft van het bestuur van de toenmalige gemeente Schijndel medewerking gekregen voor de bouw van een extra woning. De goede uitwerking en voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan heeft daarna veel tijd gevergd. Het college stelt het ontwerpbestemmingsplan Loosbraak (ongenummerd) vast en geeft dit vrij voor de terinzagelegging.
 

Tip de redactie!