Toezicht op kinderopvang op orde in Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

In een raadsinformatiebrief geeft het college van B&W een toelichting aan de gemeenteraad over de stand van zaken binnen de kinderopvang in Meierijstad. In Meierijstad zijn 50 kinderdagverblijven (KDV) 2 Gastouderbureaus (GOB) 34 buitenschoolse Opvanglocaties (BSO) en 140 Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO).  De gemeente is wettelijk verplicht om een jaarverantwoording Kindervang op te stellen. Het college geeft in deze raadsinformatiebrief aan dat alle aanvragen voor nieuwe locaties zijn tijdig zijn afgehandeld. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de toezichthoudende taak van de gemeente. Daarbij geeft het college aan dag de GGD, die voor de gemeente de onderzoeken uitvoert, niet alle inspecties heeft kunnen uitvoeren door een personeel capaciteitsprobleem. Deze onderzoeken zijn in de maanden januari en februari van dit jaar met voorrang uitgevoerd. De gemeente heeft de A-status voor de Kinderopvang behouden. Dit blijkt uit contact dat de gemeente heeft gehad met de Inspectie van het Onderwijs.

Handhaving

Er zijn 24 handhavingstrajecten ingezet naar aanleiding van de 24 inspectierapporten met handhavingsadvies. Dat betekent dat 100% van de rapporten met een handhavingsadvies door de gemeente is opgepakt. Op de in totaal 73 tekortkomingen uit alle inspectierapporten met een handhavingsadvies heeft de gemeente 47 keer een handhavingsactie ingezet, 6 keer beredeneerd niet gehandhaafd na herstelaanbod, 23 keer niet gehandhaafd vanwege andere redenen, en 0 keer geen handhavingsactie vastgelegd. In de jaarverantwoording wordt een toelichting gegeven over de overtredingen waarbij gekozen is voor beredeneerd niet handhaven. Dit gebeurt onder andere als er geen oudercommissie is, maar er wordt wel voldoende inspanning geleverd om deze te formeren. Het college concludeert dat het toezicht op de Kinderopvang op orde is.

In de jaarverantwoording 2020 (beschikbaar 2e kwartaal 2021) zal het college meer inzicht geven in het verloop van en het aantal handhavingstrajecten en geconstateerde tekortkomingen over de afgelopen jaren.

Financiën

In 2019 is er in totaal € 115.426 uitgegeven voor de onderzoeken van de diverse locaties. Dit betrof zowel de jaarlijkse onderzoeken, de nadere onderzoeken en de onderzoeken voor (nieuwe) registratie. Er is € 58.988 minder uitgegeven dan begroot. Zoals hierboven aangegeven heeft de GGD in 2019 niet alle inspecties uit kunnen voeren. De werkelijke inkomsten (leges voor nieuwe aanvragen) waren in 2019 € 11.040. Dit is € 4.292 hoger dan begroot. Per saldo is er een éénmalig positief resultaat van € 63.280 op de inspecties van de kinderopvang in 2019. Dit saldo is bij de jaarrekening 2019 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

Kinderopvang
Tip de redactie!