“Kernen veerkrachtig en vitaal houden; iedereen laten participeren”

Enkele maanden geleden werd bekend dat Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven de komende twee jaren meer dan € 40 miljoen extra investeren in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. De drie pijlers ‘goed leven’, ‘fijn wonen’ en ‘anders werken’ zijn daarbij leidend. Binnen deze zogenaamde Regio Deal Noordoost Brabant zetten overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners samen de schouders onder 17 regionale projecten. Eén van de belangrijkste projecten binnen de Regio Deal is ‘Leefbaarheid in de dorpen’. Deze week presenteerden de deelnemende partners een concreet programmaplan voor dit project. Wethouder Maarten Jilisen (bestuurlijk aanspreekpunt voor dit Regio Deal-project): “We willen onze kernen veerkrachtig en vitaal houden. Iedereen die dat wil en kan moet kunnen participeren”.

Extra zetje

Binnen het project ‘Leefbaarheid in de dorpen’ trekken de samenwerkende gemeenten in de spilregio Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) en de partnergemeenten Heusden, Landerd en Meierijstad, samen op om de leefbaarheid in dorpen verder te verbeteren. De focus hierbij ligt op het versnellen, verbinden en vermenigvuldigen van alle initiatieven. Wethouder Maarten Jilisen: “We willen vooral de goede initiatieven die er al zijn een extra zetje geven. Daardoor wordt de kans groter dat ze ook echt van de grond komen. We willen mensen met elkaar in contact brengen en van elkaar leren. Als we op basis van een concreet plan echt samenwerken, hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden”.

Initiatieven

De afgelopen maanden is door alle partners hard gewerkt aan het programmaplan ‘Leefbaarheid in de dorpen’, aan de hand waarvan de komende twee jaren initiatieven worden ondersteund en doorontwikkeld. Niet alleen de acht gemeenten, maar ook provincie en andere partijen hebben hieraan bijgedragen (bijvoorbeeld de Vereniging Kleine Kernen, het Klimaatplein Heusden en de Stichting Een Goei Leven). In het programmaplan staat concreet benoemd wat er wordt opgepakt en hoe dat gebeurt. Sommige initiatieven – zoals in Langeboom of het Beweegpark in Erp – lopen al. Maar ook voor andere, vernieuwende initiatieven is zeker ruimte binnen het project. In de gemeente Meierijstad bijvoorbeeld is een leefbaarheidsmonitor ontwikkeld, waarmee een dorp een actueel beeld krijgt van ‘waar men staat’. En dat kan weer een prima basis zijn om plannen voor de toekomst te ontwikkelen. Zo’n monitor kan ook in dorpen buiten deze gemeente gebruikt worden.

Streekholders

Met het project ‘Leefbaarheid in de dorpen’ kan een start worden gemaakt om dorpen in de regio ook in de toekomst aantrekkelijk te laten zijn voor hun inwoners. Centraal in dit project staat de uitdaging om als ‘streekholders’ samen – dus inwoners, ondernemers en overheid – dorpen aantrekkelijk te houden. Zeker nu – vooral als gevolg van de vergrijzing – winkels, sportclubs, restaurants en andere voorzieningen in rap tempo uit de dorpen verdwijnen. Hoe houden we onze dorpen ook in de toekomst veerkrachtig en vitaal? Hoe ontwikkelen we een meer participerende samenleving? Wat vraagt dit van lokale en regionale overheden? Deze en andere vraagstukken staan centraal in het programmaplan ‘Leefbaarheid in de dorpen’.

banieren meierijstad
Tip de redactie!