Op 5 november neemt de gemeenteraad een besluit over de onderwerpen die op 14 en 15 oktober in de commissies zijn behandeld. De commissies hebben advies uitgebracht over hoe de agendapunten in de raad te behandelen (hamer- of bespreekstuk). Een hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. Voor eventuele amendementen en moties zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender. De vergadering zal om 19.30 uur van start gaan in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode.

Op de agenda staat:

Hamerstukken

• Vaststelling bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Boekelseweg 12-14’ te Erp
– Bestemmingsplan ‘Willibrordushoek 1, Eerde’
– Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Pastoor Clercxstraat ong.’ in Zijtaart
• Verordening tot wijziging participatieverordening gemeente Meierijstad 2017 (2e wijziging)
• Verordening Stimuleringsregeling Duurzaamheid ondernemers en verenigingen Meierijstad
• 2e bestuursrapportage en daarbij behorende begrotingswijzigingen 2020
• Toestemming aan het college voor aanpassing gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum

Bespreekstukken

• Verordening bedrijveninvesteringszone 2021-2025 vastgoedeigenaren centrum Veghel en verordening bedrijveninvesteringszone 2021-2025 ondernemers centrum Veghel
• Toestemming aan college voor instemming aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant
• Grondexploitatie ‘de Vossenberg’ voor ontwikkeling gebied ‘de Vossenberg’ te Schijndel
• Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 gemeente Meierijstad.

Vergaderstukken

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? Kijk dan bij de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
Tip de redactie!