logo Gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad heeft de uitnodiging aangenomen het Schone Lucht Akkoord (SLA) te ondertekenen. Daarin werkt een groeiende groep gemeenten en provincies samen met de rijksoverheid de komende 10 jaar aan een permanent schonere en gezonde lucht in Nederland.

50% schoner

Jaarlijks overlijden in Nederland 11.000 mensen vroegtijdig door blootstelling aan luchtverontreiniging. De activiteiten uit het Schone Lucht Akkoord moeten eraan bijdragen dat inwoners langer en gezonder leven; dus minder ziektes, minder sterfte en een betere kwaliteit van leven. Concreet gaat het akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie ennhuishoudens. De partijen willen dat de lucht in 2030 50% schoner is. Dat sluit aan bij de advieswaarden voor de luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie. Elke deelnemer verplicht zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het akkoord bouwt verder op al bestaand beleid,nzoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Voor het Schone Lucht Akkoord heeft het Rijk €50 miljoen uitgetrokken. Wethouder van Rooijen ziet uit naar de samenwerking met het Rijk en de Provincie om de luchtkwaliteit te verbeteren. “De landelijke maatregelen in het SLA zijn nodig om dát deel van de luchtvervuiling aan te pakken waarop wij als gemeenten weinig invloed hebben. Ondertekening past naadloos in ons gemeentelijk duurzaamheids- en gezondheidsbeleid. In ons gebied is bovendien meer dan gemiddeld aandacht voor de luchtkwaliteit; denk aan Corona, Q-koorts; Dat is een extra reden voor deelname. Na toelating gaan we een plan maken om als gemeente ónze bijdrage te leveren aan 50% schonere lucht; Overigens doen we lokaal al veel; denk aan stimulering fietsgebruik, facilitering elektrisch rijden, plannen voor opwek duurzame energie en 25% meer groen.”

Pilots Houtstook en Participatie

Binnen het akkoord is er de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan een pilot. In een pilot worden nog onvoldoende uitgewerkte ideeën onderzocht op de mogelijkheden voor verdere aanscherping van emissie eisen. Meierijstad wil graag in 2 pilots meedoen. In de pilot Houtstook wordt onderzocht wat erbij komt kijken (praktisch en juridisch) om een wijk houtstookvrij/houtstookarm te maken; vooral gericht op particuliere haarden en kachels binnenshuis. In de pilot Participatie stelt het RIVM meetstations uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit beschikbaar. Inwoners en bedrijven kunnen rondom sensoren plaatsen om lokaal de luchtkwaliteit te meten en de gegevens uit te wisselen.
Tip de redactie!