Herbestemming voormalig gemeentehuis Schijndel – 1,3 miljoen Euro extra nodig voor verbouwing

logo Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad is al een tijdje op zoek naar een herbestemming voor het voormalig gemeentehuis van Schijndel. Samen met een adviesbureau is gekeken naar mogelijkheden om invulling te geven aan het voormalig gemeentehuis die recht doen aan de wensen van de inwoners van Schijndel. De variant waar nu voor gekozen is zal wel een stuk duurder uitvallen dan de eerder geraamde kosten voor de verbouwing (2,2 miljoen Euro).

Vooraf – historie gebouw

In 2017 kwam het voormalige gemeentehuis aan de Markt in Schijndel vrij. De gemeente verhuisde door de gemeentelijke herindeling, naar de locatie Veghel en een deel naar St. Oedenrode. Er is onderzoek gedaan naar de nieuwe bestemming van het voormalige gemeentehuis in Schijndel. In de tijdelijkheid beheert de Vastgoedbeschermer het gebouw. Het gemeentehuis in Schijndel bestaat uit 2 delen. Het oude deel, het raadhuis, is oorspronkelijk gebouwd in 1959 en werd in 1961 opgeleverd. Het is een ontwerp van de Amersfoortse architect J.C. van Buijtenen. Het gebouw kenmerkt zich door voornamelijk bakstenen gevels, een dansend ritme van gevelopeningen, de relatief rijke detaillering en het gebruik van beton en natuursteen. In 1990 werd het gemeentehuis uitgebreid met een grote aanbouw met hoofdzakelijk kantoorfunctie. Dit is daarmee het relatief nieuwe deel van het gebouw.

Besluit gemeenteraad maart 2018 – van gebouw naar een bijzondere plek

Op 29 maart 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voornemen om het oude deel van het voormalig gemeentehuis in eigendom te houden en te (her) bestemmen voor huisvesting van de bibliotheek, de ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollectie met een depot, het klanten-contactcentrum en commerciële partijen. Ook stemde de gemeenteraad in met het voornemen om het nieuwe deel van het voormalig gemeentehuis in Schijndel te verkopen en te bestemmen voor wonen in een mix voor jong en oud en/of in combinatie met zorg. Tot slot besloot de gemeenteraad tot een definitief ‘go or no go’ moment zodra een en ander uitgewerkt zou zijn.

Met dit besluit startte het vervolgproces met meer detailuitwerking. Door architect Maaike Westinga van Ten Bras Westinga uit Amersfoort is voor het oude deel van het gemeentehuis een definitief ontwerp gemaakt. Dit gebeurde in nauwe samenspraak met de toekomstige gebruikers. Het gemeentehuis staat op een prominente plek in het hele gebied. Door MTD Landschapsarchitecten is een beeldkwaliteitsplan gemaakt. De openbare ruimte in Schijndel kenmerkt zich door de straatjes en doorsteken. Het splitsen van nieuw en oud deel gemeentehuis, waardoor er weer een nieuw straatje ontstaat, is een welkome aanvulling. De suggestie om een parkje aan te leggen op de huidige parkeerplek bij het gemeentehuis zorgt voor meer groen in het centrum. In de uitwerking is rekening gehouden met gemeentelijke visies en beleid, zoals op het gebied van duurzaamheid, woonvisie, parkeren, centrumvisie.

Voorstel gemeenteraad – van een plek naar gebruik

Aan de gemeenteraad wordt op 27 juni gevraagd in te stemmen met de verbouw van het oude gedeelte van het gemeentehuis, waarbij de optimale variant wordt voorgesteld wat betreft duurzaamheid en beeldkwaliteit. Bij de duurzaamheid staat behalen van een A-label en een optimale CO-2 reductie voorop. De beeldkwaliteit zal omhoog gaan door het oude raadhuis met respect voor de karakteristieke architectuur te renoveren en door een klein park aan te leggen. Voor deze herbestemming en omdat de economie in beweging is, is er een ophoging van de raming nodig van 1,3 mln (oorspronkelijk 2,2 mln). Daarnaast wordt aan de raad het scenario voor de verkoop van het nieuwe gedeelte voorgelegd. Ook hier zijn uitgangspunten van duurzaamheid en beeldkwaliteit belangrijk en is er gelet op de gemeentelijke woonvisie, centrumvisie en parkeerbeleid.

De drie belangrijkste uitgangspunten zijn:

– Reuring aan de Markt: Uit het participatieproces is duidelijk als wens meegegeven dat reuring aan de Markt door de herbestemming ontstaat.

– Wonen en Sociale huur: Het college heeft in het kader van de woonvisie uitgesproken dat men minimaal 25% sociale huur ambieert.

– Parkeerbeleid: Het toepassen van de parkeernorm komt uit het parkeerbeleid.

Planning

Mits de raad eind juni instemt kan de aannemersselectie starten en wordt het gunningsmoment later in dit jaar verwacht. Oplevering en ingebruikname van het voormalige gemeentehuis wordt dan in het najaar 2020 verwacht. De realisatie van het nieuwe gedeelte zal langer in beslag nemen en start eerst met de verkoopprocedure na de zomer.

Communicatie

Het gemeentehuis wordt herbestemd om er een nieuwe waarde aan te geven in het centrum van Schijndel. Daarom is het belangrijk om een goede communicatie te hebben met de gebruikers, de omwonenden, de participatiegroep en andere betrokkenen en belangstellenden. Het draait om de kracht van het programma op een bijzondere plek. Een plek waar het oude deel met kunst, bibliotheek en ontmoeten, trouwen en dienstverlening echt een bijzondere is en waar straks de ontwikkeling van het nieuwe deel bijdraagt aan de leefbaarheid en kwaliteit in het centrum van Schijndel. Wethouder van der Pas: “Met het wenkend perspectief geven we dit bijzondere gebouw een nieuwe bestemming, die aansluit bij de kernwaarden die de Schijndelse bevolking in 2016 meegaf aan Meierijstad: levendigheid, diversiteit, energie en herkenbare identiteit. Ik hoop van harte dat de inwoners van Schijndel de nieuwe invulling van dit gebouw zullen omarmen en koesteren.”
Tip de redactie!