Gemeenteraad gaat besluiten over energietransitie in Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

De energietransitie maakt heel wat los in Meierijstad. Komende donderdag beslist de gemeenteraad over het voorstel van het college van B&W. Dit zal de raad doen door vaststelling het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’. Mogelijk dat partijen nog met amendementen komen. De SP heeft onlangs in een persbericht al aangegeven dat de partij zeker van plan is om te gaan doen.  Daarnaast zijn er diverse actiegroeperingen zoals “Handen af van het Wijboschbroek die het niet zien zitten om zonneweides of windmolens te plaatsen natuurgebieden zoals het Wijboschbroek en De Lijnt. Dit zijn wel de zoekgebieden die in het rapport van het college genoemd worden. Daarnaast heeft het gemeente nog een aantal andere zoekgebieden benoemd en verder onderzoek zal moeten uitwijzen welk gebied of welke gebieden het meest geschikt is of zijn voor het realiseren van zonneweiden en het plaatsen van windmolens.

Politieke partijen

De politieke partijen zijn nu dus aan zet en alle partijen realiseren dat er iets moet gebeuren om de energietransitie in 2050 gerealiseerd te hebben. De partijen staan dan ook in grote lijnen achter de plannen van het college. Zo geeft de coalitie partij Hier op zijn website aan dat zij de plannen van het college gaan steunen om zo uitvoering te geven aan de duurzaamheidsplannen uit het coalitiebeleidsakkoord. Zoals genoemd gaat de SP (waarschijnlijk samen met andere partijen)  een amendement indienen om te voorkomen dat er zonneweiden en windmolens komen in natuurgebieden. Ook de politieke partij Hart zal zich niet onbetuigd laten tijdens de raadsvergadering van komende donderdag. Op de site van de partij is een opsomming te lezen van bezwaren die op dit moment reeds zijn ingediend bij de gemeente. Inmiddels beslaan deze bezwaren reeds ruim 54 pagina’s zo valt te lezen. De PvdA heeft voor de discussie van donderdagavond een aantal uitgangspunten: men wil het klimaat redden, de lasten eerlijk verdelen, een gezonde woonomgeving voor iedereen, eerlijke energietransitie en rekening houden met elkaar, aldus de PvdA in een statement op haar website.

Moties

Inmiddels zijn er 2 moties ingediend door de fractie’s van D’66 en Hart.

  • De motie van D’66 betreft een verzoek aan het college onderzoek te doen naar het aankopen en de plaatsing van energiebomen.
  • De motie van Hart is een verzoek aan het college om als gemeente zelf met inwoners in gesprek te gaan en hen te betrekken bij de plannen om zo meer draagvlak te creëren bij burgers.

Verder heeft Lijst Blanco een viertal amendementen ingediend.

Het eerste amendement betreft het behoud van het recht voor de raad om wel of geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Met het tweede amendement wil Lijst Blanco vastleggen dat een zonnepark een meerwaarde moet hebben wil het aangelegd kunnen worden. In het amendement worden echter geen criteria genoemd hoe getoetst moet worden of een zonnepark wel of geen meerwaarde heeft. In het derde amendement wil Lijst Blanco vastleggen dat zonneparken in jonge ontginningsgebieden niet groter mogen zijn dan 5 hectare. Tenslotte wil lijst blanco een bepaling toevoegen aan het raadsvoorstel waarin college wordt opgedragen om na de eerste tranche terug te komen naar de raad met een voorstel voor het aantal uit te geven hectare in de volgende tranche zodat de raad hier haar goedkeuring aan kan geven.

Wil je meer informatie het raadsvoorstel en de onderliggende stukken dan wel over de bovenstaande motie’s of amendementen? Deze stukken kun je hier lezen: https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=meierijstad&agendaid=392c878a-5a72-43c2-8bd7-1c95f7c71cea&FoundIDs=&year=2020

Energie, Windmolens, Zonnepanelen

Energie Coöperatie Meierijstad

In een nieuwsbrief aan haar leden laat de Energie Coöperatie Meierijstad weten dat we volop aan de slag moeten met de energietransitie, omdat doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen uiteindelijk een doodlopende weg is. De fossiele brandstoffen zullen op termijn opraken. Daarom is het verstandig om nu vol in te zetten op alternatieven. De enige twee alternatieven die op dit moment ingezet kunnen worden om aan de (toekomstige) vraag te voldoen zijn zon- en windenergie. We kunnen er dus niet omheen om zonneparken te realiseren en windmolens te plaatsen als alternatief voor de huidige energievoorziening. Alleen dit roept ook weerstand op en een “Not in my backyard” discussie, aldus de ECM.  Om inwoners die te maken krijgen met een zonneweide of windmolens in de buurt tegemoet te komen zouden deze inwoners ook moet kunnen profiteren van het rendement van de opgewekte duurzame energie. De ECM vindt dat burgerparticipatie (minimaal 50%) van absoluut belang is in de energietransitie. Laat burgers participeren in een ‘gemeenschappelijk duurzaam energiebedrijf’. Dan betekent het ook dat bewoners een belang hebben bij de duurzame opwekking in de eigen buurt en ontstaat er zodoende ook draagvlak ontstaat als het rendement ten goede komt aan de bewoners zelf.

Actiegroepen 

Inmiddels zijn er er diverse actiegroepen opgericht die willen voorkomen dat er zonneweides en windmolenparken worden gerealiseerd in natuurgebieden zoals het Wijbosch Broek. Onlangs was de actiegroep “Handen af van het Wijboschbroek” ook bij de commissievergadering waar dhr. Mulkens een toelichting gaf op de bezwaren die in Wijbosch leven tegen de plaatsing van windmolens of de aanleg van een zonnepark in het Wijboschbroek of het buitengebied van Wijbosch. Inmiddels heeft de actiegroep op grote schaal posters verspreid zoals te zien is in het filmpje van Bart van Rooij. Ook heeft de actiegroep een oproep gedaan bij de inwoners van Wijbosch om komende donderdag naar de raadsvergadering in Sint Oedenrode. Verder is men een online petitie gestart om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen tegen plaatsing van windmolens en zonnepanelen in het natuurgebied.

Petitie

U kunt de actie van “Handen af van het Wijboschbroek” steunen door hier de petitie tekenen:

https://www.petities.com/handen_af_van_wijboschbroek?fbclid=IwAR3yp0Ogy_ZaBvwyjemJomP1Kcsdc1BV52Gfm3x018Yva5afKDx30HPhIuA

In totaal is een mix van 35 windmolens en 915 hectare zonnepanelen nodig om Meierijstad in 2050 CO2-neutraal te maken. Donderdag om 19.30 start in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode de raadsvergadering waarin de beslissing genomen zal worden die moet leiden tot een duurzaam en CO2 neutraal Meierijstad.

U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen of om deze te volgen via de livestream via de website van de gemeente:
 

Tip de redactie!